Diablo Canyon Nuclear Power Plant

PG&E Denied Seismic Testing Permit
Offshore seismic testing permit denied; sealife rejoices